Tutaj znajdziesz definicje kryteriów klasyfikacji :

Depozyty dowodowe

W celu ochrony praw autorskich zaleca się dokonywanie tzw. depozytów dowodowych, czyli depozytów, które dowodzą istnienia prawa w danym dniu i na zdeponowanym przedmiocie. Polega to na umieszczeniu innowacji w zapieczętowanej kopercie, przechowywanej przez stronę trzecią. Ten depozyt dowodowy stanowi zasadniczy element, który należy przekazać beneficjentowi umowy powierniczej.

 

Escrow

Escrow jest pojęciem, zgodnie z którym dostawca produktu lub usługi powierza osobie trzeciej, będącej agentem escrow, istotne elementy (oprogramowanie, bazy danych, dokumenty itp.) do wykorzystania danego produktu lub wykonania danej usługi. Celem tego jest zapewnienie osobie trzeciej (klientowi, partnerowi itp.) dostępu do elementów powierzonych, zgodnie z postanowieniami uzgodnionymi między stronami, a w szczególności w przypadku niewywiązania się dostawcy ze zobowiązań.

Istnieją dwie formy procedury escrow:

Dwustronne porozumienie Escrow

Umowę podpisują 2 strony (dostawca i zaufana osoba trzecia). Do umowy dołączona jest lista jednego lub więcej beneficjentów.

Trójstronne porozumienie Escrow

Umowa jest podpisywana przez 3 strony (zaufaną stronę trzecią, dostawcę, klienta).

 

Sprawdzanie zawartości 

Przy składaniu depozytu w ramach procedury escrow, weryfikacja jego zawartości (zazwyczaj kodu) jest niezbędna dla zapewnienia długoterminowego utrzymania depozytu.

Nie weryfikując zawartości depozytu, nie masz gwarancji, że wszystkie złożone elementy są obecne i użyteczne.

 

Interfejs internetowy 

Interfejs internetowy to interfejs, który pozwala na wpłatę i zabezpieczenie depozytów, otrzymanie certyfikatu wpłaty i zamówienie umowy depozytowej (escrow), wszystko w formie cyfrowej.

 

ISO 27001

ISO/IEC 27001 jest międzynarodową normą dotyczącą bezpieczeństwa systemów informatycznych. Określa ono wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS).

Celem jest tu ochrona funkcji i informacji przed utratą, kradzieżą lub modyfikacją, a systemów komputerowych przed włamaniami i katastrofami komputerowymi.

 

Zgodność z eiDAS

Europejska norma eIDAS ma na celu zapewnienie ram prawnych dla handlu elektronicznego na rynku europejskim.

Dotyczy to:

  • podpisu elektronicznego
  • pieczątki elektronicznej
  • elektronicznego znacznika czasu
  • elektronicznych usług dostawczych
  • uwierzytelniania stron internetowych

 

Znacznik czasu

Wraz z przyspieszeniem digitalizacji dokumentów i stale rosnącą liczbą zasobów cyfrowych, w połączeniu z ryzykiem zmiany treści cyfrowych, udowodnienie integralności dokumentu lub zasobów cyfrowych może być skomplikowane. I właśnie wchodzi w grę zaufany, certyfikowany przez stronę trzecią znacznik czasu.

Certyfikowane znakowanie czasowe i bezpieczna archiwizacja mogą skutecznie zapewnić, że po utworzeniu dokumentu cyfrowego stanie się on odpowiednikiem oryginalnego dokumentu papierowego. Dokumenty opatrzone pieczęcią czasową lub ich kopie będące w posiadaniu użytkownika lub osób trzecich można porównać pod względem ich integralności z uwierzytelnionym, opatrzonym pieczęcią czasową oryginałem i zarchiwizowanym z zaufaną osobą trzecią w celu zapewnienia dowodu autentyczności.

Faktury, podpisane umowy, notatki lekarskie, informacje o cenach, wykresy, wartości zapasów, pomiary, rysunki, wartości giełdowe, effekty współpracy, dokumenty strategiczne, notatki z danymi osobowymi, mogą być przechowywane z czasowym znacznikiem i archiwizowane.